Bình Dương ưu tiên sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo

IMG 2623

(NLĐO) – Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật

Nhân dịp năm mới 2024, phóng viên Báo Người Lao Động đã phỏng vấn bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bình Dương ưu tiên sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo
- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương

Phóng viên: Bà có thể khái quát quan điểm xuyên suốt của Bình Dương về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?

Bà Nguyễn Minh Thủy: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện, trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Những thành tựu này khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, tinh thần năng động, sáng tạo và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có đóng góp rất quan trọng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tổng kết thực tiễn sắc bén, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đồng thời khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Bình Dương ưu tiên sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo
- Ảnh 2.

Sau hơn 27 năm chia tách tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, trở thành điểm sáng của cả nước

Phóng viên: Vậy các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương lưu ý trong thời gian qua là gì, thưa bà?

Bà Nguyễn Minh Thủy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 572-CV/TU, ngày 31/12/2021 trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là người đứng đầu; tạo sự thống nhất cao và đồng thuận trong xã hội về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên động viên, khuyến khích, cải thiện môi trường làm việc, tạo động lực, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy cán bộ mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, sáng tạo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình; tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung

Kịp thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, thiết thực, đúng quy định; ưu tiên bố trí, sử dụng, phát huy khả năng của cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Đặc biệt, ngày 16/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5942/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 73/2023/NĐ-CP đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với nội dung và hình thức phù hợp; quán triệt các nội dung đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động trong toàn tỉnh.

Bình Dương ưu tiên sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo
- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phóng viên: Bà có thể nói rõ hơn về hình thức khen thưởng, động viên cán bộ dám nghĩ, dám làm tại Bình Dương

Bà Nguyễn Minh Thủy: Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc theo chức năng nhiệm vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, tiếp thu, ghi nhận kịp thời báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với những đề xuất được đánh giá là hoàn thành.

Thường xuyên lồng ghép các chương trình kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Ưu tiên những trường hợp dám nghĩ, dám làm khi xếp loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển theo hướng ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao.

Động viên, khuyến khích các trường hợp dám nghĩ, dám làm bằng các hình thức khác phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng cơ quan sử dụng cán bộ bố trí kịp thời trang thiết bị, phương tiện làm việc, con người, kinh phí bảo đảm thực hiện đề xuất được phê duyệt.

Đây là vấn đề mới, lần đầu được Bộ Chính trị, Chính phủ quy định cụ thể, do đó, trong quá trình thực hiện chúng tôi sẽ bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tình hình thực tế của tỉnh, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo những khó khăn, đề xuất những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để việc tổ chức thực hiện bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!