DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ KIẾN SÁT HẠCH NGÀY 19/01/2024

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ KIẾN SÁT HẠCH NGÀY 19/01/2024
STT Tên học viên Ngày sinh CCCD Hạng  Khóa Giáo viên
1 NGUYỄN VĂN CÔNG 20/06/1969 030069008909 B2 B2K327 Cô Nga
2 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 31/03/2004 074204010583 B2 B2K312 Thầy An
3 NGUYỄN THỊ NGỌC 01/01/1992 352131496 B2 B2K308 Thầy Anh Long
4 TRẦN KIM ANH 11/08/1984 074184001583 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
5 BÙI THANH HẢI 17/08/1995 074095005287 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
6 TRẦN MINH HẬU 12/11/1994 077094010890 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
7 VÕ VĂN ÚT HẾT 13/12/1993 083093017110 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
8 NGÔ LƯU TRUNG HIỀN 25/12/1983 052083021209 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
9 LÊ QUỐC LINH 01/01/1980 074080001604 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
10 PHAN VĂN THUẬN 25/04/1988 060088006194 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
11 VƯƠNG THANH THỦY 20/08/1978 074178002723 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
12 PHÙNG THỊ ÁNH VÂN 15/11/1991 089191002555 B2 B2K328 Thầy Anh Tuấn
13 NGUYỄN NGUYỄN TRUNG NAM 10/11/2004 074204003300 B2 B2K304 Thầy Bình SH
14 NGUYỄN MINH CHỈNH 15/07/1999 040099010350 B2 B2K328 Thầy Bùi Văn Tiến
15 SÀN HUYỀN KIM MỸ 06/10/1986 075186000201 B2 B2K328 Thầy Bùi Văn Tiến
16 NGUYỄN VĂN THANH 27/11/2003 074203003938 B2 B2K328 Thầy Bùi Văn Tiến
17 LÊ KIỀU TRINH 14/11/1997 064197004417 B2 B2K328 Thầy Bùi Văn Tiến
18 PHẠM THỊ CẨM TÚ 13/03/2001 040301021249 B2 B2K328 Thầy Bùi Văn Tiến
19 TRƯƠNG THỊ MINH THƯ 20/02/1998 052198005537 B11 B1K122 Thầy Công
20 NGUYỄN VĂN CÔNG 20/11/1986 074086001043 B2 B2K328 Thầy Công
21 ĐẶNG THỊ HÒA 21/12/1991 074191002208 B2 B2K328 Thầy Công
22 NGUYỄN PHI HÙNG 11/06/2003 074203002717 B2 B2K328 Thầy Công
23 NGUYỄN THỊ NGÂN 21/04/1992 026192003494 B2 B2K328 Thầy Công
24 ĐỚI XUÂN PHƯỚC 03/05/2005 074205004227 B2 B2K328 Thầy Công
25 NGUYỄN THỊ HẠNH 26/02/1989 038189021294 B2 B2K308 Thầy Chuyên
26 LÂM MINH VY 02/04/2003 074303002058 B2 B2K326 Thầy Chuyên
27 TRỊNH VÕ NHỰT ANH 14/08/2003 074203005512 B2 B2K328 Thầy Chưởng
28 NGUYỄN THÀNH LONG 20/07/1994 074094004393 B2 B2K328 Thầy Chưởng
29 LƯU ĐÌNH ĐỨC NHẬT 29/08/2004 038204004176 B2 B2K328 Thầy Chưởng
30 THÁI THANH PHONG 20/05/1998 074098003391 B2 B2K328 Thầy Chưởng
31 LÊ THANH 26/01/2003 281335206 B2 B2K272 Thầy Chưởng
32 HUỲNH HOÀNG HOA 12/02/1992 051092017618 B2 B2K328 Thầy Đỉnh
33 NGÔ THỊ CHÂU HUỲNH 24/10/1996 070196002345 B2 B2K328 Thầy Đỉnh
34 PHẠM CAO MINH 22/04/2000 089200005227 B2 B2K328 Thầy Đỉnh
35 LÊ THỊ NGỌC MÙA 13/09/1988 051188010571 B2 B2K328 Thầy Đỉnh
36 NGUYỄN TIẾN DŨNG 21/07/1988 042088018774 B2 B2K324 Thầy Giang
37 NGUYỄN VĂN VINH 08/10/1986 038086030137 B2 B2K324 Thầy Giang
38 PHAN THỊ KIM LƯU 13/03/1989 054189009187 B2 B2K315 Thầy Giang
39 NGUYỄN ĐỖ NHƯ Ý 24/10/2004 074304007509 B2 B2K302 Thầy Giang
40 NGUYỄN THỊ ANH 10/09/1988 034188017497 B11 B1K134 Thầy Giáp
41 ĐẶNG THỊ HIẾU LAN 19/06/2004 070304001684 B11 B1K134 Thầy Giáp
42 NGUYỄN THỊ LOAN 10/05/1985 038185041555 B11 B1K134 Thầy Giáp
43 PHẠM HOÀNG NAM 01/01/1992 331718618 B11 B1K134 Thầy Giáp
44 TRƯƠNG THỊ SEN 18/03/1989 070189008787 B11 B1K134 Thầy Giáp
45 DƯƠNG THỊ THÚY 16/09/1996 066196002474 B11 B1K134 Thầy Giáp
46 HOÀNG THỊ TRUYỀN 18/08/1996 054196004322 B11 B1K134 Thầy Giáp
47 BÙI TRỌNG ĐẠT 08/04/1994 051094011566 B2 B2K328 Thầy Giáp
48 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 21/06/1992 052092023699 B2 B2K328 Thầy Giáp
49 BÙI QUANG ĐỨC 18/11/1998 042098004381 B2 B2K328 Thầy Giáp
50 NGUYỄN HỮU HẠNH 17/03/1990 093090006905 B2 B2K328 Thầy Giáp
51 TRIỆU HOÀNG HƯNG 23/05/2003 082203007155 B2 B2K328 Thầy Giáp
52 NGUYỄN QUANG LỰC 13/03/1994 074094004530 B2 B2K328 Thầy Giáp
53 NGUYỄN TUẤN PHONG 27/03/2005 094205007827 B2 B2K328 Thầy Giáp
54 TRẦN THANH QUỐC 29/01/1994 054094008902 B2 B2K328 Thầy Giáp
55 LANG THỊ THÚY 04/04/1992 040192010087 B2 B2K326 Thầy Giáp
56 TRƯƠNG CÔNG TUẤN 04/01/1998 051098011760 B2 B2K328 Thầy Giáp
57 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 09/08/1987 087187012279 B2 B2K328 Thầy Giáp
58 TRỊNH HOÀI VINH 10/11/1977 086077011298 C CK131 Thầy Giáp
59 TRẦN VĂN ĐIỆP 19/05/1995 036095016742 B2 B2K328 Thầy Hiếu Trịnh
60 NGUYỄN THỊ HIỀN 13/05/1993 074193002470 B2 B2K328 Thầy Hiếu Trịnh
61 LÊ HOÀNG PHI 14/01/1984 074084002116 B2 B2K328 Thầy Hiếu Trịnh
62 CAO VĂN QUANG 20/04/1987 074087007359 B2 B2K328 Thầy Hiếu Trịnh
63 ĐẶNG ANH TUẤN 25/10/1987 040087036212 B2 B2K328 Thầy Hiếu Trịnh
64 LÊ QUỐC NHÃ 25/06/1988 074088001341 B2 B2K309 Thầy Hòa
65 NGUYỄN THIÊN ÂN 07/06/2002 281294487 B2 B2K312 Thầy Hòa An
66 NGUYỄN TẤN ĐẠT 07/06/2001 072201003502 C CK136 Thầy Hùng C
67 PHẠM THÀNH QUANG 01/01/1988 074088008528 C CK136 Thầy Hùng C
68 NGUYỄN ĐỨC HUY HOÀNG 10/10/1997 038097016860 B2 B2K328 Thầy Hưng
69 VÕ THỊ MINH KHÔI 12/09/1999 074199008455 B11 B1K134 Thầy Kiên
70 PHÙNG QUỐC HUY 17/05/1981 074081004288 C CK131 Thầy Kiên
71 NGUYỄN THANH GIA BẢO 27/06/2000 075200014771 B2 B2K304 Thầy Khánh
72 LÊ THỊ TUYẾT NHÃ 19/07/2000 072300004385 B2 B2K304 Thầy Khánh
73 HUỲNH TRUNG TIẾN 09/06/2004 074204001087 B2 B2K304 Thầy Khánh
74 LƯƠNG VĨNH CƯỜNG 15/04/1975 074075000598 B2 B2K306 Thầy Minh Tuấn
75 CAO TRẦN HOÀNG QUỐC HUY 16/12/1983 281422455 B2 B2K306 Thầy Minh Tuấn
76 CAO VĂN HUY 17/05/1995 211573461 B2 B2K295 Thầy Minh Tuấn
77 VÕ THÀNH ĐỆ 04/10/1993 074093002030 B2 B2K305 Thầy Nhựt
78 NGUYỄN HOÀNG NHANH 13/10/1977 074077000536 B2 B2K320 Thầy Nhựt
79 PHẠM HỒ VIỆT KHANG 12/06/2005 074205001481 B11 B1K134 Thầy Phong
80 NGUYỄN MẬU SƠN 20/05/2005 038205008156 B11 B1K134 Thầy Phong
81 NGUYỄN NAM VIỆT 04/10/2005 074205000791 B11 B1K134 Thầy Phong
82 NGUYỄN THỊ DIỆU VY 28/09/2005 074305004049 B11 B1K134 Thầy Phong
83 ĐÀO MINH TRÍ 27/07/1996 67096002959 B2 B2K326 Thầy Phong
84 HOÀNG THANH TUẤN 25/05/2002 285883356 B2 B2K291 Thầy Phong
85 LÊ HÙNG CƯỜNG 22/09/1999 089099016309 B2 B2K328 Thầy Quá
86 VÕ MINH CƯỜNG 27/10/2004 074204002417 B2 B2K317 Thầy Quá
87 PHẠM TIẾN ĐẠT 28/02/2002 074202001689 B2 B2K328 Thầy Quá
88 VÕ HOÀNG DUY 12/03/2001 074201002799 B2 B2K325 Thầy Quá
89 NGUYỄN TẤN TÀI 02/04/1997 074097005507 B2 B2K328 Thầy Quá
90 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 01/01/1989 054189006695 B2 B2K328 Thầy Quá
91 TRẦN VIỆT DŨNG 16/09/1991 074091001881 B11 B1K134 Thầy Quang
92 LA LINH PHƯƠNG 24/11/1994 074194001065 B11 B1K134 Thầy Quang
93 HUỲNH THỊ THANH THẢO 16/05/1995 074195005639 B11 B1K134 Thầy Quang
94 TRẦN THANH BÌNH 26/12/1968 082068003497 B2 B2K328 Thầy Quang
95 NGUYỄN THỊ THU EM 13/02/1988 082188015085 B2 B2K328 Thầy Quang
96 HỒ NHẬT HÀO 02/04/2002 058202003739 B2 B2K328 Thầy Quang
97 TRẦN LÊ QUỐC HUY 12/09/1986 052086013057 B2 B2K328 Thầy Quang
98 MAI VĂN VỦ LINH 01/04/1995 087095019233 B2 B2K328 Thầy Quang
99 THƯỢNG HỮU NGHĨA 01/01/1992 087092011471 B2 B2K328 Thầy Quang
100 TRẦN THÀNH NGUYÊN 01/12/1985 074085008957 B2 B2K328 Thầy Quang
101 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/05/2004 087304004233 B2 B2K328 Thầy Quang
102 TRẦN THIỆN THỊNH 05/11/1996 074096006384 B2 B2K328 Thầy Quang
103 HUỲNH THỊ THU HIỀN 27/06/1998 074198001475 B11 B1K134 Thầy Quân
104 TRẦN THỊ SỰ 20/07/1991 051191012497 B11 B1K134 Thầy Quân
105 ĐOÀN THỊ KIM TIỀN 14/03/1997 074197006739 B11 B1K134 Thầy Quân
106 NGUYỄN THỊ VÂN 20/04/1986 038186046424 B11 B1K134 Thầy Quân
107 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 02/01/1994 074094007168 B2 B2K328 Thầy Quốc Dũng
108 NGUYỄN BẢO AN NHIÊN 06/03/2005 074305004024 B2 B2K328 Thầy Quốc Dũng
109 NGUYỄN MINH THUẬN 06/02/2000 074200000662 B2 B2K328 Thầy Quốc Dũng
110 NGUYỄN THANH QUAN 15/02/1983 074083001601 B2 B2K326 Thầy Quốc Duy
111 PHAN THỊ HẰNG 01/09/1979 042179008230 B2 B2K307 Thầy Quyền
112 THẠCH QUYỀN CHÂU 17/06/1999 096199003437 B2 B2K327 Thầy Sang
113 PHẠM THI SÁCH 01/01/1999 087099001454 B2 B2K328 Thầy Sang
114 LÊ MINH THƯ 13/10/2005 074305000944 B2 B2K328 Thầy Sang
115 LÊ VỦ HẢO 09/04/1996 095096002558 B2 B2K326 Thầy Sơn
116 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 06/11/2004 033204012406 B2 B2K325 Thầy Sơn
117 NGUYỄN VĂN LÙNG 13/05/1972 280503795 B2 B2K311 Thầy Sơn
118 NGUYỄN THANH PHÚC 04/10/1998 281158965 B2 B2K308 Thầy Sơn
119 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 08/10/1989 038189045647 B2 B2K325 Thầy Sơn
120 LỮ QUANG PHÚ 15/09/1982 060082001866 B2 B2K326 Thầy Tiến Giang
121 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 21/12/1991 074191000439 B2 B2K326 Thầy Tiến Giang
122 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 20/12/2004 025204009106 B2 B2K327 Thầy Tín
123 TRẦN THANH HỒNG 05/02/1993 074193005604 B11 B1K134 Thầy Tuân
124 NGUYỄN LÊ NHẬT QUỲNH 03/04/2004 074304001661 B11 B1K131 Thầy Tuấn SH
125 HUỲNH THỊ THƯƠNG 24/02/1990 066190003840 B11 B1K134 Thầy Tuấn SH
126 LÊ THỊ THƯƠNG 16/09/1994 074194006856 B11 B1K134 Thầy Tuấn SH
127 PHẠM PHƯƠNG TRANG 08/09/2003 074303008448 B11 B1K133 Thầy Tuấn SH
128 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRANG 03/09/1993 074193007111 B11 B1K133 Thầy Tuấn SH
129 CA LÊ VI 16/03/1994 079194023888 B11 B1K131 Thầy Tuấn SH
130 LÊ VĂN VŨ 16/12/1990 052090016499 B11 B1K134 Thầy Tuấn SH
131 PHAN TRẦN THẢO VY 19/11/1993 074193000265 B11 B1K134 Thầy Tuấn SH
132 ĐINH VĂN CHIẾN 20/03/1984 025084021447 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
133 NGUYỄN HUY ĐẠI 01/11/1998 051098008466 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
134 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 08/10/2002 074302001513 B2 B2K327 Thầy Tuấn SH
135 LÊ GIẢI 11/06/1990 074090009096 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
136 NGÔ NGUYỄN DUY HƯNG 10/05/2003 281295544 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
137 LÊ TRUNG KIÊNG 09/06/1998 094098006790 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
138 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN 17/07/1999 074199004330 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
139 LÊ THÀNH NGHĨA 25/11/1998 056098007628 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
140 TRẦN TRỌNG NGHĨA 06/09/1988 074088005301 B2 B2K326 Thầy Tuấn SH
141 HỒ CHÍ NGUYÊN 06/06/2002 075202021056 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
142 ĐỖ KIM PHÁP 06/04/1982 034082014218 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
143 THÁI MINH PHƯƠNG 01/08/1991 074091000364 B2 B2K317 Thầy Tuấn SH
144 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 28/10/1990 031190002671 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
145 LÊ HỮU TÀI 12/02/2004 077204007043 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
146 HOÀNG XUÂN THÀNH 13/09/2003 074203002320 B2 B2K303 Thầy Tuấn SH
147 LƯƠNG TRẦN PHÚ THIỆN 12/02/1996 074096002613 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
148 LÊ VŨ TINH 31/01/1999 087099014357 B2 B2K328 Thầy Tuấn SH
149 TRẦN ĐỨC TOÀN 19/08/1988 045088009169 B2 B2K317 Thầy Tuấn SH
150 HOÀNG CAO DẦN 19/09/1957 038057007803 B11 B1K126 Thầy Tùng
151 NGUYỄN NGỌC DUNG 12/12/1998 074198006852 B11 B1K134 Thầy Tùng
152 LÂM THỊ THÚY HẰNG 01/11/1999 074199007623 B11 B1K134 Thầy Tùng
153 VŨ THỊ HOÀI DIỄM 28/07/1994 067194004778 B2 B2K321 Thầy Tùng
154 NGUYỄN HẢI GIANG 08/04/1985 064085011051 B2 B2K328 Thầy Tùng
155 PHẠM THỊ HẢI 03/08/2002 187950025 B2 B2K328 Thầy Tùng
156 HỒ MINH KHÁNH 08/03/2001 084201001918 B2 B2K328 Thầy Tùng
157 NGUYỄN BÁ NAM 29/03/1991 038091019201 B2 B2K328 Thầy Tùng
158 NGUYỄN THỊ NGA 05/07/1989 037189006769 B2 B2K328 Thầy Tùng
159 NGUYỄN VĂN NGHĨA 10/07/1986 054086010566 B2 B2K328 Thầy Tùng
160 NGUYỄN QUỐC TUẤN 18/08/1985 074085000338 B2 B2K328 Thầy Tùng
161 ĐẶNG THỊ MÀU 01/01/1990 094190003865 B11 B1K134 Thầy Thành
162 HÀ GIA HUY 05/05/2005 074205002551 B2 B2K328 Thầy Thành
163 PHẠM THỊ NHƯ LINH 14/01/1984 070184003973 B2 B2K318 Thầy Thành
164 VÕ TRẦN MINH 19/07/2004 074204009355 B2 B2K328 Thầy Thành
165 LÊ VĂN NAM 08/04/2004 026204003261 B2 B2K328 Thầy Thành
166 NGUYỄN MINH NHÂN 25/07/1985 074085005072 B2 B2K328 Thầy Thành
167 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 10/07/2005 051305000665 B2 B2K328 Thầy Thành
168 VĂN NGỌC TUYẾT NHI 01/01/2004 074304007224 B2 B2K328 Thầy Thành
169 TRẦN NGUYỆT QUỲNH 13/09/2004 074304001166 B2 B2K328 Thầy Thành
170 PHẠM HOÀNG VĨ 01/04/1997 241711156 B2 B2K326 Thầy Thành
171 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 20/03/1990 083190019231 B2 B2K293 Thầy Thanh Long
172 ĐINH THỊ THANH PHƯƠNG 14/04/1988 074188006147 B11 B1K133 Thầy Thành Tâm
173 VŨ THỊ MINH ANH 19/11/1997 034197009955 B2 B2K318 Thầy Thanh Tuấn
174 NGUYỄN GIA BẢO 11/03/2004 074204005650 B2 B2K307 Thầy Thanh Tuấn
175 NGUYỄN LÝ HỒNG CHÂU 30/04/2004 074304005006 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
176 LIÊU CẨM CƯỜNG 19/02/1996 068096002113 B2 B2K318 Thầy Thanh Tuấn
177 LÊ MINH ĐỨC 03/01/1991 042091015902 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
178 VŨ ĐÔNG DƯƠNG 31/07/2000 074200001714 B2 B2K321 Thầy Thanh Tuấn
179 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 26/11/1995 074195002740 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
180 PHAN THỊ DIỆU HIỀN 25/05/1986 074186002096 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
181 TRẦN VĨ KHANG 26/02/2001 091201010241 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
182 NGUYỄN THỊ TIỂU MI 28/03/1990 024190001113 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
183 NGUYỄN THỊ CẨM NGUYÊN 15/11/1994 074194008493 B2 B2K320 Thầy Thanh Tuấn
184 NGUYỄN LƯU YẾN NHI 19/05/1999 074199001296 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
185 NGUYỄN VĂN QUANG 01/02/1985 036085022128 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
186 NGUYỄN THANH SƠN 24/08/1980 070080002065 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
187 LƯƠNG THỊ THÀNH 17/07/1998 042198003780 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
188 LÊ HÒA THIỆN 11/06/1998 089098009833 B2 B2K327 Thầy Thanh Tuấn
189 UNG VĂN TÌNH 01/02/2005 074205002948 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
190 NGUYỄN HUỲNH CÔNG TOẠI 03/08/2005 074205010035 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
191 LỮ THỊ MAI XUÂN 21/08/1999 074199001270 B2 B2K328 Thầy Thanh Tuấn
192 TRẦN MINH TÂN 08/01/1995 082095000018 B2 B2K328 Thầy Thành Trung
193 HUỲNH THỊ NGỌC AN 11/06/1993 074193005083 B11 B1K134 Thầy Thảo
194 HUỲNH THỊ THANH NHÀN 03/08/1996 074196007331 B11 B1K134 Thầy Thảo
195 TRẦN ĐÌNH MINH TẤN 04/10/1990 066090021001 B11 B1K134 Thầy Thảo
196 NGUYỄN TRUNG THÀNH 01/02/1969 074069008630 B11 B1K134 Thầy Thảo
197 NGUYỄN THỊ MỸ TUYỀN 29/04/1998 094198005733 B11 B1K134 Thầy Thảo
198 NGUYỄN TUẤN ANH 07/07/1996 068096012678 B2 B2K328 Thầy Thảo
199 NGUYỄN KIM HẰNG 16/12/1994 074194001687 B2 B2K311 Thầy Thảo
200 TRẦN THỊ MỸ LỆ 28/05/1989 281384047 B2 B2K328 Thầy Thảo
201 TRẦN THỊ YẾN LINH 26/03/2002 052302014766 B2 B2K328 Thầy Thảo
202 TRẦN BÌNH NGUYÊN 10/09/1991 079091027940 B2 B2K325 Thầy Thảo
203 NGUYỄN QUỐC TOÀN 23/08/2004 093204009199 B2 B2K328 Thầy Thảo
204 VÕ VĂN XỨNG 01/01/1991 094091007462 B2 B2K328 Thầy Thảo
205 TRẦN VĂN THÀNH 01/01/1978 074078002500 B2 B2K322 Thầy Thi
206 BÙI THỊ MỸ TIÊN 19/01/1984 074184001137 B2 B2K320 Thầy Thi
207 HỒ MINH HOÀNG 01/01/1994 205775216 B11 B1K120 Thầy Thơ
208 TRẦN NGUYỄN MỸ LINH 14/12/1988 271729716 B11 B1K131 Thầy Thơ
209 ĐỖ HOÀI NHÂN 08/10/1992 250857408 B11 B1K125 Thầy Thơ
210 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 10/07/1990 074190000414 B11 B1K126 Thầy Thơ
211 LÊ KA THY 28/04/1997 074197005236 B11 B1K121 Thầy Thơ
212 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 14/08/1981 072181013990 B11 B1K121 Thầy Thơ
213 TRƯƠNG NGỌC ANH 09/05/1995 038095016982 B2 B2K324 Thầy Thơ
214 NGUYỄN KIM CANG 21/11/1999 074099003938 B2 B2K315 Thầy Thơ
215 PHẠM THỊ BÍCH CHÂU 23/05/1984 280814801 B2 B2K300 Thầy Thơ
216 VƯƠNG VĨNH ĐẠT 28/08/1988 079088033376 B2 B2K278 Thầy Thơ
217 NGUYỄN VĂN DƯ 17/12/1978 060078008343 B2 B2K324 Thầy Thơ
218 NGUYỄN HỮU HẢI DƯƠNG 24/04/1999 067099006342 B2 B2K291 Thầy Thơ
219 LÊ ĐỨC HẢI 11/03/1992 272286028 B2 B2K300 Thầy Thơ
220 TRẦN THỊ THÙY LINH 26/01/1995 091195000895 B2 B2K324 Thầy Thơ
221 VÒNG A MỀNH 13/11/1987 271780461 B2 B2K300 Thầy Thơ
222 LÊ XUÂN NGỌC 04/07/2001 281335406 B2 B2K269 Thầy Thơ
223 NGUYỄN VĂN NHỨT 01/01/1988 094088012545 B2 B2K324 Thầy Thơ
224 HỒ TRỌNG PHÚC 16/11/2003 074203002183 B2 B2K300 Thầy Thơ
225 VÕ HOÀI TÂM 14/06/1985 082085002606 B2 B2K324 Thầy Thơ
226 PHAN THỊ THÊM 17/07/1991 089191001751 B2 B2K324 Thầy Thơ
227 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 20/09/1999 074199007644 B2 B2K300 Thầy Thơ
228 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 18/07/1997 074197005381 B2 B2K293 Thầy Thơ
229 PHẠM BÍCH TRÂM 29/09/2000 087300013507 B2 B2K324 Thầy Thơ
230 TRẦN VĂN VẸN 05/03/1987 334427743 B2 B2K299 Thầy Thơ
231 DƯƠNG QUỐC VIỆT 19/08/1990 084090004479 B2 B2K324 Thầy Thơ
232 NGUYỄN VĂN CẢNH 02/10/1986 068086005506 C CK125 Thầy Thơ
233 TĂNG THÀNH CHIỂU 04/06/1987 365734775 C CK124 Thầy Thơ
234 TRƯƠNG NGUYÊN DƯƠNG 26/08/1998 225677677 C CK124 Thầy Thơ
235 NGUYỄN THANH HẢI 01/11/2000 074200006113 C CK121 Thầy Thơ
236 NGUYỄN BÁ HẬU 07/10/1997 068097001266 C CK124 Thầy Thơ
237 TRƯƠNG VĂN HIẾN 08/07/1981 186104193 C CK124 Thầy Thơ
238 VÕ VĂN HIẾU 16/03/1987 087087009566 C CK124 Thầy Thơ
239 LỀNH TRUNG PHÚ 08/02/1987 271733025 C CK124 Thầy Thơ
240 PHẠM THÁI SANG 11/04/1983 281086723 C CK122 Thầy Thơ
241 NGUYỄN VĂN TÀI 29/08/1991 341562935 C CK128 Thầy Thơ
242 TRẦN QUỐC THÁI 16/10/1988 074088009159 C CK124 Thầy Thơ
243 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 22/05/1993 074093008718 C CK127 Thầy Thơ
244 NGUYỄN THỊ NGỌC HẬU 20/11/1995 070195005757 B2 B2K319 Thầy Thuật
245 TRẦN VĂN HÓA 26/05/1997 089097008110 B2 B2K328 Thầy Thuật
246 NGUYỄN BÁ KHẢI 20/07/1993 052093020529 B2 B2K328 Thầy Thuật
247 LÙ KIM LIÊN 10/06/1995 075195009162 B2 B2K328 Thầy Thuật
248 NGUYỄN THỊ THẢO LINH 29/01/1991 074191005404 B2 B2K328 Thầy Thuật
249 PHẠM THỊ QUỲNH NHI 27/08/1989 046189014236 B2 B2K328 Thầy Thuật
250 LÊ HỒNG NHƯ 15/01/1999 074199000032 B2 B2K328 Thầy Thuật
251 MOỌC A PHỒNG 21/01/1991 075191012025 B2 B2K328 Thầy Thuật
252 HỒ TRỌNG PHÚC 10/08/1992 060092016522 B2 B2K328 Thầy Thuật
253 LÊ HOÀNG QUÂN 04/04/1997 074097002047 B2 B2K303 Thầy Thuật
254 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 10/09/1992 080192000664 B2 B2K328 Thầy Thuật
255 LÊ MINH HOÀNG 16/10/1991 074091005262 B2 B2K326 Thầy Thư (Ngọc)
256 LÊ THỊ NHƯ HƯỜNG 24/01/1987 049187001560 B11 B1K134 Thầy Trung Hiếu
257 NGUYỄN NGỌC LY 13/07/1996 025196011724 B11 B1K133 Thầy Trung Hiếu
258 NGUYỄN VI DIỄM MY 05/01/2002 074302008527 B11 B1K133 Thầy Trung Hiếu
259 NGUYỄN THỊ NGA 01/01/1982 095182000866 B11 B1K133 Thầy Trung Hiếu
260 PHẠM TUYẾT NHUNG 18/11/2004 074304002825 B11 B1K134 Thầy Trung Hiếu
261 NGUYỄN THỊ THU TRANG 22/12/1986 001186040632 B11 B1K133 Thầy Trung Hiếu
262 ĐỖ VĂN ĐỘ 24/10/1994 052094002563 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
263 NGUYỄN ĐỨC HẬU 01/02/2005 074205000441 B2 B2K327 Thầy Trung Hiếu
264 ĐỖ VĂN HIẾU 08/01/1997 091097010215 B2 B2K326 Thầy Trung Hiếu
265 NGUYỄN QUỐC HÙNG 19/07/2004 074204004167 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
266 TRẦN THỊ KIM KHÁNH 15/09/2001 074301006310 B2 B2K322 Thầy Trung Hiếu
267 NGUYỄN TRUNG KIÊN 06/07/1989 072089000950 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
268 TRẦN THỊ NGỌC KIỀU 09/04/1997 079197021282 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
269 LÊ MAI NHI 24/10/2001 074301007526 B2 B2K326 Thầy Trung Hiếu
270 VÕ PHẠM THỊ BÍCH NHI 09/01/1984 082184003368 B2 B2K326 Thầy Trung Hiếu
271 LÊ PHƯỚC PHÚ 22/02/1988 066088017114 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
272 NGUYỄN MINH TOÀN 30/11/2001 074201006442 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
273 NGUYỄN THÀNH TRUNG 24/11/2001 074201001403 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
274 TRẦN QUỐC SƠN 28/02/1985 351661424 C CK121 Thầy Trung Hiếu
275 LƯU GIA MỸ 17/10/2004 074304006616 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
276 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 06/05/1988 070188002380 B2 B2K328 Thầy Trung Hiếu
277 VÕ TRẦN NGỌC QUẾ ANH 19/07/1999 074199002286 B2 B2K326 Thầy Văn Tâm
278 TĂNG TIẾN ĐẠT 15/05/2004 036204010970 B2 B2K305 Thầy Văn Tâm
279 NGUYỄN THỊ HIẾU 01/04/1982 052182002155 B2 B2K289 Thầy Văn Tâm
280 NGÔ KHÁNH LINH 01/09/2004 074304003924 B2 B2K308 Thầy Văn Tâm
281 PHẠM ANH NAM 09/10/1997 074097001508 B2 B2K323 Thầy Văn Tâm
282 HỒ VĂN NGHIỆP 26/02/1986 040086036660 B2 B2K323 Thầy Văn Tâm
283 BÙI TẤN TÀI 26/05/1997 074097005042 B2 B2K323 Thầy Văn Tâm
284 HÀ NGỌC THỌ 22/04/1990 040090045571 B2 B2K323 Thầy Văn Tâm
285 TRẦN HỮU TÌNH 01/01/1993 096093009738 B2 B2K326 Thầy Văn Tâm
286 BÙI VĂN CẢNH 07/03/1998 038098029068 C CK136 Thầy Văn Tâm
287 PHẠM HUỲNH CHÂU 08/12/1988 074088009691 C CK130 Thầy Văn Tâm
288 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 12/04/1994 285312514 C CK131 Thầy Văn Tâm
289 NGUYỄN HOÀNG DUY 16/07/1990 312160029 C CK131 Thầy Văn Tâm
290 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 25/03/1999 089099017592 C CK133 Thầy Văn Tâm
291 HUỲNH PHƯỚC KHANG 10/10/1995 091095007058 C CK131 Thầy Văn Tâm
292 LÊ DUY KHÁNH 05/09/1990 074090001922 C CK130 Thầy Văn Tâm
293 LÊ THANH LONG 25/10/1995 092095004710 C CK136 Thầy Văn Tâm
294 VÕ VĂN TÂN 25/10/1996 052096000272 C CK136 Thầy Văn Tâm
295 BÙI VĂN THỎA 14/04/1981 040081005532 C CK130 Thầy Văn Tâm
296 TRƯƠNG QUANG TOÀN 20/03/1996 066096009784 C CK133 Thầy Văn Tâm
297 NGUYỄN HUỲNH CÁC MAI 03/02/2005 072305005672 B11 B1K134 Thầy Vũ
298 NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 11/03/1989 052189002057 B2 B2K303 Thầy Vũ
299 LÊ BẰNG HỬU 13/10/2004 074204003199 B2 B2K318 Thầy Vũ
300 PHẠM VĂN PHỤNG 15/07/1983 040083005590 B2 B2K304 Thầy Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!