Hướng dẫn 25/HD-VKSTC năm 2021 về trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra thụ lý, giải quyết do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 25/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

TRÁCH NHIỆM THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY DO CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020, của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kim sát việc giải quyết các vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy do các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thụ lý, giải quyết theo tinh thần Thông tư 63/2020/TT-BCA và Thông tư số 64/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an hướng dẫn quy trình điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy. Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với những vụ vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy xảy ra, tài liệu ban đầu đủ căn cứ xác định đã gây hậu quả chết người hoặc thương tích nặng (mù 02 mắt, vỡ nền sọ, cụt cánh tay, cụt đùi…) hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, có dấu hiệu xảy ra vụ án hình sự thì Viện KSND cấp huyện nơi xảy ra vụ tai nạn thực hành quyền công tố, kiểm sát việc Cơ quan CSĐT – Công an cấp huyện thụ lý xác minh nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra và xử lý theo thẩm quyền theo đúng quy định của Bộ luật TTHS.

2. Đối với nhũng vụ tai nạn giao thông thụ lý, giải quyết theo chức năng của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, theo tinh thần khoản 1, Điều 20 Thông tư 63/2020/TT-BCA và Thông tư số 64/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an hướng dẫn: “Quá trình thực hiện việc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì cán bộ được phân công điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông báo cáo Cục trưởng và cán bộ được phân công điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh báo cáo Trưởng phòng để Cục trưởng, Trưởng phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn điều tra theo Điều 38 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Điều 40 Bộ luật Tố tụng hình sự”. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân các cấp căn cứ Điều 11, Điều 38, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và các Điều 40, Điều 41 và Điều 163 Khoản 2, Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự thực hiện trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an cụ thể như sau:

– Đối với những vụ vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an cấp tỉnh thụ lý xác minh ban đầu, quá trình xác minh phát hiện có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền Cảnh sát điều tra, thì Viện KSND cấp tỉnh (Phòng 2) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh tiến hành phân loại nguồn tin tội phạm và thực hành quyền công tố, kiểm sát việc quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp ra quyết định khởi tố vụ án thì trong hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án phải làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền.

– Đối với những vụ vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ do Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an thụ lý xác minh ban đầu, quá trình xác minh phát hiện có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền Cảnh sát điều tra, thì Viện KSND tối cao (Vụ 2) phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an tiến hành phân loại nguồn tin tội phạm và thực hành quyền công tố, kiểm sát việc quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp ra quyết định khởi tố vụ án thì trong hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án phải làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền.

– Đối với những vụ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy do lực lượng Cảnh sát giao thông thụ lý xác minh ban đầu, quá trình xác minh phát hiện có dấu hiệu tội phạm đã ra quyết định khởi tố vụ án thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng quân đội nhân dân theo quy định tại Điều 272 Bộ luật Tố tụng hình sự, thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án, làm thủ tục ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra hình sự Quân đội nhân dân có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở hướng dẫn về trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy do các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thụ lý giải quyết, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội Viện KSND tối cao và Viện trưởng Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Vụ 2, Viện KSND tối cao để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Viện KSND tối cao hướng dẫn, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
– Đ/c Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND tối cao (để báo cáo);
– Vụ 2, Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Bộ Công an (Cục CSGT; CA các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; CA cấp huyện);
– Lưu: VT, V2.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Duy Giảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *