NGHỊ QUYẾT 43/2001/NQ-QH10 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 1992

QUỐC HỘI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 43/2001/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 1992

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết số 42/2000/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001;
Sau khi xem xét Tờ trình số 310/UBTVQH10 ngày 18 tháng 5 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về những vấn đề cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992, Tờ trình số 311/UBTVQH10 ngày 18 tháng 5 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến danh sách Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

 1. Thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
 2. Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 gồm các vị sau đây:
 3. Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Uỷ ban;
 4. Bà Nguyễn Thị Bình, Uỷ viên;
 5. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên;
 6. Ông Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên;
 7. Ông Trịnh Hồng Dương, Uỷ viên;
 8. Ông Trần Xuân Giá, Uỷ viên;
 9. Bà Trương Mỹ Hoa, Uỷ viên;
 10. Ông Trần Đình Hoan, Uỷ viên;
 11. Ông Phạm Hưng, Uỷ viên;
 12. Ông Nguyễn Khánh, Uỷ viên;
 13. Ông Vũ Đức Khiển, Uỷ viên;
 14. Ông Mai Thúc Lân, Uỷ viên;
 15. Ông Nguyễn Đình Lộc, Uỷ viên;
 16. Ông Lý Tài Luận, Uỷ viên;
 17. Ông Vũ Mão, Uỷ viên;
 18. Ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên;
 19. Ông Hà Mạnh Trí, Uỷ viên;
 20. Ông Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên;
 21. Ông Đỗ Quang Trung, Uỷ viên;
 22. Bà Phạm Thị Thanh Vân (tức bà Ngô Bá Thành), Uỷ viên;
 23. Ông Cư Hoà Vần, Uỷ viên;
 24. Ông Nguyễn Văn Yểu, Uỷ viên.

III. Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 để tổ chức lấy ý kiến nhân dân; sau đó, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.

  Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!