Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về giải quyết chế độ đối với lái xe ô tô dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2020/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÁI XE Ô TÔ DÔI DƯ KHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG VÀ SẮP XẾP, XỬ LÝ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết chế độ đối với đội ngũ lái xe ô tô dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Lái xe ô tô (dôi dư) khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Chế độ, chính sách

1. Những lái xe không sắp xếp được, phải nghỉ việc (thôi việc ngay), ngoài chính sách được hưởng theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh như sau:

a) Lái xe có độ tuổi từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 17 năm đến dưới 20 năm được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một lần (lái xe đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện) cho thời gian còn thiếu để tính hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Mức hỗ trợ được áp dụng theo hệ số lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

b) Lái xe có độ tuổi từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 17 năm, được hỗ trợ 06 tháng tiền lương hiện hưởng cho 05 năm đầu công tác, từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm công tác được hưởng thêm 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng của năm công tác.

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Khóa XVI, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
– UBTVQH; Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
– Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); (để b/c)
– Ban Công tác Đại biểu Quốc hội; (để b/c)
– Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để b/c)
– Đoàn ĐBQH, TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
– Các đại biểu HĐND tỉnh;
– Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
– TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
– Báo Hải Dương; Trang TTĐT HĐND tỉnh, Trung tâm CNTT – Văn phòng UBND tỉnh;
– Lưu VT.

logo 120

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *